Regulamin

openCraft jest prywatnym darmowym serwerem, skierowanym do graczy posiadających oryginalne konto Minecraft. Serwer jest tworzony pod wolną rozgrywkę w Minecraft z elementami survivalu oraz wolnością w budowaniu. Wiele elementów zostało zmienionych w stosunku do standardowej rozgrywki, z bardziej znaczącymi można zapoznać się na stronie. Nieznajomość regulaminu nie zwalania gracza od odpowiedzialności.
Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
Ostatnia aktualizacja: 3 września 2018

1. Przepisy ogólne

Zestaw przepisów porządkowych i ogólnych serwera

1.1 Gracz zobowiązany jest do przestrzegania zasad poprawnej pisowni języka, którym się posługuje oraz we wszystkich kanałach komunikacji obowiązuje kultura wypowiedzi.
1.2 skreślony
1.3 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za kradzież przedmiotów z niezabezpieczonych obiektów - skrzynie, piecyki, podajniki, dozowniki, shulker boksy, statywy alchemiczne, leje, szafy grające (osioł oraz muł mogą zostać zabezpieczone), ekwipunek lam oraz za zniknięcie przedmiotów porzuconych w grze, ich zniknięcie następuje po 5 minutach załadowanego terenu.
1.4 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku błędów serwera jednak w przypadku zarejestrowanej usterki (pozwalającej zidentyfikować zmiany) naprawia szkody bezzwłocznie.
1.5 Handel odbywający się pomiędzy graczami nie jest objęty ochroną, za wyjątkiem rozwiązań systemowych.
1.5.1 Handel z NPC został zmodyfikowany i jest zabezpieczony.
1.5.2 Handel w oparciu o [barter] i oferty na Wioskach handlowych jest częścią systemu ekonomii. Gracz ponosi odpowiedzialność za wystawienie oferty.
1.6 Administracja nie teleportuje graczy oraz nie rozdaje przedmiotów na ich życzenie.
1.7 Na serwerze działa system ograniczania liczebności mobów. Gromadzenie dużej ilości mobów na niewielkiej przestrzeni może spowodować ich zniknięcie. Takie zwierzęta/moby nie są zwracane.
1.8 Zabronione jest tworzenie ogromu zabezpieczeń z LWC, konstruując w ten sposób zabezpieczone ściany oraz pokoje (pseudo cuboid).
1.9 Komunikacja z administracją jest możliwa wyłącznie poprzez system /ocmodreq oraz gdy administracja wyrazi taką zgodę - na serwerze Discord. Próby zgłaszania za pomocą /msg, czatu globalnego poza systemem /ocmodreq zostaną zignorowane a wielokrotne zwracanie uwagi systemem /ocmodreq - szczególnie w momencie gdy członek administracji nie jest w trybie administratora - będzie skutkować sankcjami takimi jak w 2.1
1.10 W pilnych przypadkach skontaktować się z administracją można przez profil serwera na Facebooku fb.com/opencraftPL lub na adres e-mail opencraft.pl(at)gmail.com

2. Zabezpieczenia i kary

Na serwerze wprowadzono szereg zabezpieczeń i rozwiązań zapewniających przyjemną i uczciwą grę.
2.1 Administracja decyduje o karze dla graczy za niestosowanie się do regulaminu serwera oraz innych zasad zwyczajowych, a wymiar kary zawsze adekwatny jest do popełnionego czynu. Kara może zostać złagodzona po wykonaniu pracy ustalonej wcześniej z administracją na rzecz społeczności serwera. Od każdej wymierzonej kary przysługuje możliwość odwołania się pod adresem opencraft.pl(at)gmail.com. Od bana permanentnego można się odwołać tylko raz.
2.2 Zabronione jest:
2.2.1 używanie znieważających, nieprzyzwoitych lub wulgarnych nazw gracza (skutkować będzie to banem do czasu zmiany nazwy), ataki osobiste, wulgaryzmy lub ich skróty, uwagi na tle seksualnym, etnicznym, religijnym lub wypowiedzi szkalujące, a także wszelkie aluzje tego typu, globalne spoilery (podpowiedzi). Dotyczy także serwera Discord.
2.2.2 niszczenie cudzego mienia (naruszanie budowli, zabijanie stworzeń), niszczenie wizerunku mapy świata, pozostawiając nieestetyczne konstrukcje, przypadkowe bloki, dewastując otoczenie, systemy transportu oraz jest odpowiednio karane banem permanentnym w przypadku udowodnienia winy.
2.2.3 stosowanie stale pracujących mechanizmów redstone (tzw. zegary), mechanizmów autofarmiących, generujących nieograniczoną liczbę przedmiotów.
2.2.4 modyfikowanie klienta gry nieuczciwie ułatwiającego rozgrywkę (w tym błędów samej gry) za wyjątkiem listy dozwolonych modyfikacji w osobnym dziale na stronie.
2.3 Administracja zastrzega sobie prawo do regeneracji terenu porzuconej budowy i zdjęcia zabezpieczeń na tym terenie. Administracja może wycofać zmiany wprowadzone przez gracza częściowo lub całkowicie jeśli uzna, że wzniesiony obiekt nie nadaje się aby był umieszczony na serwerze, łamie zapisy regulaminu lub powstał przy użyciu niedozwolonych narzędzi lub wykorzystania błędów gry.

3. Budowanie 

Serwer jest skierowany do graczy chcących budować swobodnie, jednak nie chcemy dopuścić do dowolności budowy, stąd zestaw punktów wyjaśniających pewne kwestie mające zapewnić komfortowe budowanie i relacje miedzy obiektami wzniesionymi przez graczy.
3.1 Budowle znajdujące się w pobliżu lokacji zastrzeżonych administracyjnie mogą zostać usunięte przez administrację, jeśli nie spełniają warunków tego regulaminu. Materiały nie są zwracane.
3.2 Każdy gracz ma prawo zajęcia dowolnego wybranego przez siebie terenu o zasięgu nie większym niż 128 bloków od tabliczki informującej o tym fakcie. Maksymalny czas rezerwacji – 1 tydzień w trakcie których gracz zobowiązany jest do zbudowania na niej budowli spełniającej warunki tego regulaminu oraz zabezpieczenia systemem ocRegions. Nie należy zajmować więcej obszaru niż jest się w stanie spożytkować, w przypadku zajmowania dużego obszaru niezainwestowanego ten może zostać administracyjnie ograniczony a zmiany – wycofane.
3.3 W przypadku zabudowy podziemnej nie należy wykraczać poza oznaczony teren budowli na powierzchni. Planowane duże kompleksy podziemne należy zgłaszać poleceniem /ocmodreq przed rozpoczęciem prac. Budowle podziemne mogą sięgać najniżej Y24 i tylko powyżej Y24 będą podlegać ochronie.
3.4 Planując zabudowę należy uwzględnić na powierzchni miejsce pod drogi, chodniki i tory do innych graczy aby było możliwe swobodne przemieszczanie się. Trasa obiektów liniowych powinna być wcześniej uzgodniona z innymi graczami, jeśli będzie mijała tego gracza w promieniu mniejszym niż 160 bloków. Trasa musi być zweryfikowana przez administrację.
3.5 W przypadku miesięcznej nieobecności gracza liczonej wg. daty ostatniego postawionego bloku, inny gracz ma prawo o wystąpienie do administracji o przejęcie terenu tego gracza. Zgłoszenie tego faktu możne nastąpić wyłącznie przez /modreq dla każdego obiektu którego dotyczy przejęcie. W treści zgłoszenia należy zawrzeć przesłanki dla których jest ono wykonywane.
3.5.1 Budowle znajdujące się poza integralnym obszarem wiosek systemu ocRegions (w tym terenów bezpośrednio przyległych), obszarem stacji kolejki, portów i miejsc specjalnych nie są chronione przed griefem, jednak zniszczenia budowli publicznych są karane banem permanentnym.
3.5.2 Zgreifonwane budowle są naprawiane wyłącznie na podstawie zgłoszenia. Podstawą do zgłoszenia jest udowodnienie, że miało to miejsce, wykonane za pomocą narzędzia weryfikacji /kp. Obecnie, czas wycofania zniszczeń wynosi maksymalnie 500 godzin od momentu zgłoszenia, nie jest zwracana zawartoścpojemników wymioniona w 1.3. Gracz któremu udowodniono grief jest karana banem permanentnym. Zrujnowana budowla jest usuwana administracyjnie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
3.6 W przypadku planowanej dłuższej nieobecności gracz ma obowiązek zabezpieczyć trwałość dzierżawy. Administracja nie przedłuża dzierżawy sektorów jeśli gracz będzie dłużej nieobecny.
3.7 Obowiązuje zakaz umieszczania budowli w całości na powierzchni wody (pływający dom) nawet jeżeli stoi na podwodnym filarze. Dotyczy to także obiektów podmorskich wystających ponad powierzchnię wody. Szczególne odstępstwa - tylko za zgodą administracji.
3.7.1 Administracja może usunąć budowle szpecące mapę. Interwencje podejmuje samodzielnie lub na zgłoszenie, a każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. W przypadku naruszeń gracz(e) maja obowiązek dostosowania budowli zgodnie z zaleceniami lub jej usunięcia, w przypadku zignorowania zaleceń administracja może nałożyć na graczy stosowne sankcje z usunięciem budowli i banem permanentnym włącznie.
3.8 Obowiązuje zakaz umieszczania budowli wysoko ponad gruntem niczym niepodtrzymywanych, a także podtrzymanych w nieestetyczny sposób.
3.8.1 Wyjątkiem są obiekty naturalnie mogące unosić się w powietrzu lub wodzie. Te należy budować wyłącznie nad zbiornikami wodnymi (rzucanie cienia).
3.8.2 skreślony
3.8.3 skreślony
3.9 Gracz za zgodą administracji może zostać zwolniony z niektórych ograniczeń dotyczących budowania. Lista zezwoleń dla graczy znajduje się na końcu strony z regulaminem.
3.10 Obowiązuje zakaz kopiowania budowli z mapy serwera oraz umieszczania skopiowanych budowli w sieci bez wiedzy i zgody autora.
3.11 Administracja ma prawo usunięcia splagiatowanej budowli, jeśli autor oryginału sobie tego życzy a usunięcie budowli nie wpływa na stan serwera.
3.11.1 Administracja nie usuwa własnych budowli na życzenia gracza, zwłaszcza gdy są to budowle zintegrowane z innymi budowlami, np. części zamku.
3.12 skreślony
3.13 Każdy gracz zobowiązany jest do dbania o estetyczny wygląd mapy, w szczególności do sprzątania po sobie tymczasowych wykopów, skrzynek, piecyków. Takie obiekty, zostawione przez innych graczy, należy także zgłaszać do usunięcia poleceniem /ocmodreq
3.14 Wszelakie mury/fosy i inne bariery zaleca się budować dopiero po zakończeniu budowy właściwego budynku, a ich przekroczenie nie powinno wymagać stawiania bądź niszczenia bloków.
3.15 Zaleca się aby odległość między granicami obszarów zarezerwowanych wynosiła nie mniej niż 128 bloków.
3.16 Blokowanie dostępu do węzłów ocMagic jest zabronione. W przypadku odkrycia węzła na terenie zablokowanym należy zgłosić problem przez /ocmodreq. Administracja otwiera dostęp do węzła w najprostszy możliwy sposób, a właściciel wioski nie może rościć z tego powodu żadnych skarg.

4. Nether

Świat podziemny traktowany jest jako świat dodatkowy.
4.1 Budowle stworzone w świecie Nether nie podlegają żadnej ochronie za wyjątkiem spawnu.
4.2 Świat Nether jest modyfikowany, jeśli zajdzie taka potrzeba.
4.3 Zalecane jest opuszczać wymiar Netheru przed wyjściem z serwera.

5. Kres (The End)

Świat kresu jest światem okresowym.
5.1 W wymiarze Kresu nie obowiązują zasady ochrony budowli.
5.2 Wymiar Kresu jest resetowany w nieregularnych odstępach czasowych.
5.3 Wymiar Kresu jest modyfikowany, jeśli zajdzie taka potrzeba.
5.4 Zalecane jest opuszczać wymiar Kresu przed wyjściem z serwera.

6. Creative (TestGround)

Na mapie creative testowane są różne budowle, konstrukcje, mechanizmy. Nie służy on do pozostawiania budowli na dłużej.
6.1 Dostęp do świata Creative można otrzymać na prośbę wysłaną przez system /ocmodreq
6.2 Wejście na świat Creative następuje przez wpisanie komendy /creative a powrót na świat główny poprzez komendę /survival
6.3 Budowle stworzone w świecie Creative nie podlegają żadnej ochronie i są okresowo usuwane.
6.4 Zalecane jest opuszczać świat Creative przed wyjściem z serwera.

7. ocRegions (wioski)
Zaprojektowany system wiosek stanowi wartość dodaną do gry i jest nadrzędny wobec pozostałych pluginów i rozwiązań.
7.1 System wiosek (zwany dalej ocRegions) jest obowiązkowy. Rezygnacja z udziału uniemożliwia jednak korzystanie z serwera w pełni. Udział jest płatny w walucie serwerowej zdobywanej podczas gry na serwerze.
7.2 Minimalny obszar regionu to sektor o powierzchni 8 x 8 bloków o głębokości do Y24 wydzierżawiony maksymalnie na 90 dni.
7.3 Gracz może być właścicielem tylko jednego regionu.
7.4 skreślony
7.5 Wioski nie są usuwane na życzenie, a gracze nie są przenoszeni między wioskami. Gracz który chce opuścić wioskę zobowiązany jest do zdjęcia wszystkich zabezpieczeń, zwłaszcza LWC, oraz rozebrania pozostawionych przez siebie budowli.
7.6 W przypadku chęci likwidacji wioski gracze ją tworzący zobowiązani są do jej naturalizacji lub przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.
7.7 Wioski, które nie zostały opłacone automatycznie są usuwane z serwera.

8. OcMagic

Plugin dodaje możliwości magiczne dla graczy.
8.1 Udział jest dobrowolny.
8.2 Na serwerze okresowo pojawiają się eventy (wydarzenia) służące integracji graczy. Będą uruchamiane pluginy specjalne mające charakter przedłużonego eventu. Administracja może go zakończyć w dowolnym momencie, dla całego serwera lub poszczególnych graczy bez podania przyczyn.
8.3 Gracz naruszający reguły eventu podlega takim samym karom jak zwykle.
8.4 Szczegóły danego eventu będą dostępne na stronie Eventy.
8.5 Używanie możliwości z ocMagic przeciwko innym graczom karane jest tak samo jak każde naruszenie regulaminu.

9. Regulamin dostępu do serwera Gracz logując się na serwerze automatycznie wyraża zgodę na: - natychmiastowe utworzenie konta w systemie informatycznym serwera niezbędnym do realizacji usługi. Konto zakładane za pomoca polecenia /konto oraz /register służy wyłącznie umożliwieniu identyfikacji gracza. - rejestrację jego poczynań na serwerze, wliczając w to wszystkie czynności jakie wykonał Żadne z tych danych nie są przetwarzane poza zakresem wynikającym z aspektu technicznego zabezpieczeń. Czas przechowywania danych: do końca edycji, po zakończeniu edycji bazy danych, logi są niszczone.
Rejestr zezwoleń:

Znajdujące się poniżej zezwolenia zostały wydane przez administrację celem uporządkowania tego co komu wolno a komu nie. W ten sposób możliwa jest weryfikacja pozwoleń i budowli postawionych przez graczy, które mogą naruszać niektóre zapisy regulaminu.

10.09.2017 - Administracja - most "Pelo - Ponez"
10.09.2017 - Administracja - obszar Kurhanu, tereny na wschód od FirWoods, IceSpikes, biom grzybowy
10.09.2017 - Administracja, Redex2 - wszystkie budowle stacji, kolejki publiczne oraz tunele
10.09.2017 - Biesiekierz - pola poza obszarem wioski
10.09.2017 - Cramo - rozległa wioska KrakDesChevalier
10.09.2017 - Danafor i Komunalka - złamana minimalna granica
10.09.2017 - Faktoria - zalane obszary
10.09.2017 - Fifcio - budowla nawodna na oceanie północno-wschodnim
10.09.2017 - GazowaneMleko - kompleks podziemny w Mleczarni
10.09.2017 - Hilbadur - wioska podziemna
10.09.2017 - poznanczyk - rozległa wioska Kresy
10.09.2017 - pzpzpz222 - stacja Pyzy, statek latający
10.09.2017 - RubyShermanRay - obszar Jantar Zamek, Jakoblica
10.09.2017 - Trolland - pałac nad lasem
10.09.2017 - vuko83 - rozległa wioska Terrapolis
10.09.2017 - winetup - Camino
20.09.2017 - Martinx586 - latające wyspy
06.03.2018 - Hihotka - wielkie drzewo przy Spong.
06.03.2018 - Most przy Impakt
11.10.2019 - Zejczu - 1/4 Atlantydy koło Hihotkowa